De weg naar morgen, nemen we samen!

bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en fiscaal adviescentrum 

Onze missie: 'het ontzorgen en helpen doorontwikkelen van organisaties'

Huis van vitaliteit

Een vitale organisatie, heeft vitale medewerkers en opereert effectief en efficiënt.

Vanuit onze helicopterview, kijken we naar de totale organisatie: bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en fiscaal. Met ons vitaliseringsprogramma, kunnen wij voorrekenen wat uw rendement kan verbeteren als uw organisatie vitaal is. 

Fiscaliteit

Niet altijd leuk maar wel een gegeven. Wat kan? Wat mag? Wat past? Een drie-eenheid die onze

aanpak kort samenvat. Onze fiscale focus betreft de omzetbelasting.

Wat kunnen wij fiscaal voor u betekenen? Klik hier!

Tijdelijk

 

Ervaren en meteen! De boodschap van menig organisatie die tijdelijk een professional nodig heeft. 

Organiseren, en in control zijn

Een organisatie bestaat uit het samenspel van mensen en middelen teneinde de doelstellingen te kunnen behalen. Wat ligt er allemaal op de loer? Strategische vraagstukken of wilt u een vitale organisatie?

Nu kunt u dat alles heel goed organiseren maar dan is het ook fijn als u frequent kunt sparren met uw 'eigen' CFO, (op afroep) om te kijken of u ook echt in control bent!

Veelvuldig publiceren wij artikelen vanuit ons expertisegebied, welke wij onderstaand graag delen.

Administratie- en belastingplicht vereniging en stichting

 

De vereniging (en ook de stichting) is niet de rechtsvorm die bedoeld is voor ondernemingsactiviteiten. Toch komt het voor dat er in de vereniging ondernemingsactiviteiten gedreven worden. Denk bijvoorbeeld aan de kantine in een voetbalvereniging.

 

Hierna volgt op hoofdlijnen een overzicht:

 

Omzetbelasting (BTW)

Het ondernemersbegrip moet voor de toepassing van de Wet Omzetbelasting ruim worden opgevat. Daardoor zou een vereniging al snel in aanraking kunnen komen met een mogelijke afdracht van BTW ten aanzien van leveringen of diensten, wat tot complexe situaties kan leiden.

Als prestaties niet in het kader van een onderneming worden verricht, dan is normaliter geen sprake van een BTW-plicht. De situatie doet zich nog wel eens voor dat een vereniging zowel ondernemers- als niet-ondernemersactiviteiten verricht. Ten aanzien van de BTW zullen de activiteiten gesplitst moeten worden. Een goede administratieve vastlegging is noodzakelijk. Een aandachtspunt vormt voorts het toe te passen tarief. Leveringen of prestaties kunnen onder het algemene tarief vallen (21% BTW) of het verlaagde tarief (9%) Voorts kan het 0% tarief in specifieke gevallen toepasbaar zijn of is wellicht een vrijstelling van toepassing. Als dat het geval is, is er geen BTW verschuldigd. Maar dat betekent ook dat de BTW ook niet aftrekbaar is.

 

Loonbelasting (LB)

Een vereniging kan evenals een BV belastingplichtig zijn voor de loonbelasting als zij personeel in dienst heeft of vergoedingen betaald aan vrijwilligers. Als de vereniging een arbeidsovereenkomst heeft met een werknemer, zal de vereniging als inhoudingsplichtige loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten afdragen. Een waarschuwend woord is op zijn plaats als de vereniging werkt met vrijwilligers of opdrachtnemers, zonder dat er met hen een arbeidsovereenkomst gesloten is. Het risico bestaat namelijk dat de Belastingdienst zich (achteraf) op het standpunt stelt dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat heeft tot gevolg dat de vereniging (volgens de Belastingdienst) alsnog loonbelasting verschuldigd is over de uitbetaalde bedragen. Het is mogelijk om aan vrijwilligers een belastingvrije- of onbelaste vergoeding uit te betalen (de zogenaamde ‘vrijwilligersvergoeding’ (zie ). Hiervoor gelden echter strikte voorwaarden en bedragen. De vergoeding 2023  bedraagt maximaal € 190 per maand, € 1.900 op jaarbasis. Als de vrijwilligersvergoeding meer bedraagt dan vorengenoemde bedragen, dan is de vergoeding belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

 

Vennootschapsbelasting

Een vereniging is slechts belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als de BV een onderneming drijft. Van een onderneming is sprake als er een duurzame organisatie van kapitaal en goederen is, waarmee wordt deelgenomen in het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen. Verschillende factoren in onderling verband bezien, kunnen de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van een onderneming.

Denk bijvoorbeeld aan het hebben van personeel, het in concurrentie treden of het hebben van stelselmatige exploitatieoverschotten. In een enkel geval is ondanks deze factoren geen sprake van een belastingplicht. Zo geldt voor zorginstellingen die zich voor meer dan 90% richten op de gezondheidszorg, een specifieke vrijstelling.

 

Onder voorwaarden geldt dit ook voor schade- of uitvaartverzekeraars. Voor verenigingen met beperkt winstgevende activiteiten geldt eveneens een vrijstelling. Die is van toepassing wanneer de winst jaarlijks niet meer dan € 15.000 bedraagt en tezamen met de afgelopen vier jaren niet meer dan € 75.000.

 

 

De weg naar mogen, nemen we samen | www.advisum.nl | info@advisum.nl

 

kom in contact

 

 

© Copyright AdviSum